Đề thi Hóa Học lớp 8 học kỳ 1

Thứ năm - 14/06/2018 05:34
Đề thi Hóa Học lớp 8 học kỳ 1 đầy đủ các dạng bài trắc nghiệm cơ bản giúp các em học sinh kiểm tra lại kiến thức Hóa Học lớp 8 cơ bản nhất chuẩn bị cho quá trình ôn thi và luyện thi kiến thức nâng cao hơn nữa
Đề cương ôn thi Môn Hóa Học lớp 8 ký 1
Đề cương ôn thi Môn Hóa Học lớp 8 ký 1

Đề thi Hóa Học lớp 8 học kỳ 1

Khoanh tròn và câu trả lời a, b, c, d mà em cho là đúng nhất

Câu 1: Có thể dùng cụm từ nào sau đây nói về nguyên tử:

a. Tạo ra nhiều chất

b. Giữ nguyên trong các phản ứng hóa học

 c. Khối lượng nguyên tử

d. Trung hòa về điện

Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ bé và trung hòa về điện, gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm.

Câu 2: Nguyên tử có khả năng liên kết với nhau nhờ: 

a. Electron

b. Proton

c. Nơtron

d. Tất cả đều sai

Lớp ngoài cùng của nguyên tử là electron chuyển động xung quanh hạt nhân nguyên tử nên khi tham gia vào liên kết thì electron thường có xu hướng thay đổi(mất electron hoặc nhận thêm electron) để tạo thành các liên kết giữa những nguyên tử của nguyên tố khác nhau hoặc cùng nhau

Câu 3: Hiện tượng nào là hiện tượng vật lý trong số các hiện tượng cho dưới đây?

a. Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí có mùi hắc.

b. Cồn để trong lọ không đậy nắp, cồn sẽ bay hơi có mùi đặc trưng.

c. Đá vôi bị nhiệt phân hủy thành vôi sống và khí cacbonic.

d. Đường khí cháy tạo thành than và hơi nước.

Phương án A xảy ra phản ứng: S+O2 \rightarrow SO2
Phương án B không xảy ra phản ứng nào mà chỉ có cồn (C2H5OH) bay hơi ra khỏi dung dịch
Phương án C xảy ra phản ứng CaCO3 \overset{t^{0}}{\rightarrow} CaO + CO2
Phương án D xảy ra phản ứng C6H12O6 + 6O2 \overset{t^{0}}{\rightarrow} 6CO2 + 6H2O

Câu 4: Phân tử khối của nhôm oxit (Al203) là:

a. 75 đvC

b. 150 đvC

c. 120 đvC

d.102 đvC

M[Al] = 27 | M[O] = 16 |=> M(Al2O3)= 27x2+16x3 = 102 đvC

Câu 5: Cho các công thức hóa học sau: Br2, AlCl3, Zn, P, CaO, H2. Trong đó:

a. Có 3 đơn chất, 3 hợp chất

b. Có 4 đơn chất, 2 hợp chất

c. Có 2 đơn chất, 4 hợp chất

d. Tất cả đề sai 

4 Đơn chất l: Br2, Zn, O, H2

2 hợp chất l: AlCl3, CaO

Câu 6: Hiện tượng nào là hiện tượng hóa học trong số các hiện tượng cho dưới đây? 

a. Hòa tan thuốc tím vào nước sẽ tạo thành dung dịch thuốc tím.

b. Làm bay hơi dung dịch muối ăn sẽ tạo thành tinh thể muối ăn.

c. Thủy tinh đun cho nóng chảy và thổi thành bình cầu.

d. Sắt để lâu trong không khí sẽ bị gỉ.

Fe + O2 \overset{t^{o},xt}{\rightarrow} Fe3O4

Câu 7:  Trong các định nghĩa về nguyên tử sau đây, định nghĩa nào là đúng?

a. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ bé, không bị phân chia trong phản ứng hóa học.

b. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ bé và trung hòa về điện, nguyên tử tạo ra mọi chất.

c. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ bé và trung hòa về điện, gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm.

d. Tất cả đều đúng.

Câu 8: Căn cứ vào cấu tạo của chất (do một, hai, ba, … nguyên tố hóa học cấu tạo nên); người ta có thể chia chất ra làm mấy loại?

a. Hai loại (Đơn chất v hợp chất)

b. Ba loại

c. Bốn loại

d. Năm loại

Câu 9: Hãy lựa chọn dãy công thức hóa học đúng của các hợp chất chứa hai nguyên tố sau đây:

N (III) và H ;   Al (III) và 0  ;   S (II) và H ;  N (V) và 0 ;  C (II) và 0 

a. NH3,  Al203,  H2S,  N502,  C20

b. NH3 ,  Al302 ,  HS2 ,  N205 ,  C02

c. NH3 ,  Al203 ,  H2S ,  N205 ,  C0

d. N3H ,  Al302 ,  H2S ,  N205 ,  CO

Câu 10: Cho các chất: HCl, N2, 02, CaC03, S02, Cl2, NH3, H20, NaCl, Zn. Dãy chất gồm các đơn chất là?

a.  N2, 02, CaC03, S02

b.  NH3, H20, NaCl, Zn

c.  HCl, N2, 02, NH3, H20

d.  N2, 02, Cl2, Zn

HCl – Hợp chất | N2 – Đơn chất | O2 – Đơn chất | CaCO3 – Hợp chất | SO2 – Hợp chất

Cl2 – Đơn chất | NH3 – Hợp chất | H2O – Hợp chất | NaCl – Hợp chất | Zn – Đơn chất

Câu 11: Cho biết hóa trị của Al (III), hóa trị của nhóm S04 (II). Công thức hóa học đúng của chất là?

a. Al3S04

b. Al3(S04)2

c. AlS04

d. Al2(S04)3

Câu 12: Cho các chất: 03, N02, K0H, P, H3P04, Cu0, H2, C02. Dãy chất gồm các hợp chất là?

a. 03, NO2, KOH, P, H3PO4

b. CuO, H2, CO2, KOH, P, H3PO4

c. NO2, KOH, H3PO4, CuO, CO2

d. KOH, P, H3PO4, CuO, H2

Câu 13: Thành phần phân tử axit sunfuric gồm nguyên tố hiđro và nhóm nguyên tử S04 có hóa trị (II). Xác định công thức hóa học đúng của axit sunfuric?       

 1. H2S0               b. H2(S04)2                 c.  HS04                     d.  H2S04

Câu 14: Phân tử khối của H2SO4 và H3PO4 lần lượt sẽ là:

 1. 94 đvC;  98 đvC             c.  98 đvC;    98 đvC
 2. 96 đvC;  98 đvC             d.  98 đvC;  100 đvC

Câu 15: Trong công thức Ba3(PO4)2 , hoá trị của nhóm (PO4) sẽ là:

      a.  I           b.  II                 c.  III                d.  IV

Câu 16: Chọn hoá trị của nguyên tố nitơ là (IV). Công thức hoá học nào sau đây là phù hợp:

      a.  N0                   b.  N02                        c.  N20            d.  N203      

Câu 17: Cho sơ đồ phản ứng CaCO3  +  HCl \overset{-}{\rightarrow} CaCl2  +  CO2  +  H2

   Tỉ lệ [Số phân tử CaC03] : [Số phân tử HCl]  tham gia phản ứng là:

      a.  1 , 1                b.  1 , 2                       c.  1 , 3                       d.  2 , 1 

Câu 18: Cho sơ đồ phản ứng KMnO4 \overset{t^{o}, xt}{\rightarrow} K2MnO4  +  MnO2  +  O2.
Hệ số cân bằng cho phản ứng trên là?

a.  1 , 1 , 1 , 2           b.  2 , 1 , 1 , 1

c.  2 , 1 , 2 ,1             d.  1 , 2 , 1 , 1

Câu 19: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học?

1/ Trứng bị thối
2/ Mực hòa tan vào nước
3/ Tẩy màu vải xanh thành trắng
4/  Hiệu ứng nhà kính làm cho Trái Đất nóng dần lên 
5/  Khi đốt cháy than toả ra nhiều khí độc gây ô nhiễm môi trường 
6/  Khi đốt nóng một lá sắt thì thấy khối lượng tăng lên 

a.  1, 3, 5, 6
b.  1, 2, 4
c.  1, 2, 3, 4
d.  2, 3, 5 

Câu 20: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là hiện tượng vật lý?

1/ Sự kết tinh muối ăn 

2/ Khi nấu canh cua, gạch cua nổi lên trên
3/ Về mùa hè, thức ăn thường bị thiu 
4/ Bình thường lòng trắng trứng ở trạng thái lỏng, khi đun nó đông tụ lại 
5/ Đun qúa lửa mỡ sẽ khét 

a.  1, 2, 5                    b.  1, 2, 4                   c.  1, 2, 3, 4               d.  2, 3, 4

Câu 21: Khi quan sát một hiện tượng, dựa vào đâu mà em dự đoán được có phản ứng hóa học xảy ra?

a. Nhiệt độ phản ứng
b. Tốc độ phản ứng
c. Chất mới sinh ra
d. Tất cả đều sai

Câu 22: Trong một phản ứng hóa học, các chất phản ứng và chất tạo thành phải chứa cùng:

a. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố
b.  Số phân tử của mỗi chất 
c. Số nguyên tử trong mỗi chất
d.  Số nguyên tố tạo ra chất 

Câu 23: Cho sơ đồ phản ứng :

x Al(0H)3  +   y H2S04   Alx(S04)y  +  6 H20

Hãy chọn x, y bằng các chỉ số thích hợp nào sau đây để lập được phương trình hóa học trên (biết x < y)

a.  x = 2;  y = 1                      b.  x = 3;  y = 4

c.  x = 2;  y = 3                      d.  x = 4;  y = 3

Câu 24: Các nhận định sau đây, nhận định nào đúng?
1/ Trong phản ứng hóa học, khi chất biến đổi làm các nguyên tử biến đổi theo 
2/ Phương trình hóa học gồm công thức hóa học của các chất trong phản ứng với hệ số thích hợp sao cho  số nguyên tử mỗi nguyên tố ở hai vế đều bằng nhau 
3/ Dựa vào dấu hiệu có sự thay đổi về trạng thái của chất để nhận biết có phản ứng xảy ra 
4/ Để lập phương trình hóa học đầu tiên ta phải cân bằng số nguyên tử của các chất 

a.  2, 4                        b.  2, 3                        c.   2               d.  1, 4
Câu 25: Khi đốt nến, nến chảy lỏng thấm vào bấc. Sau đó, nến lỏng chuyển thành hơi. Hơi nến cháy trong không khí tạo ra cacbon đioxit và hơi nước. Hiện tượng này là?

a. Hiện tượng vật ly
b. Cả hiện tượng vật lý, hiện tượng hóa học 
c. Hiện tượng hóa học
d. Tất cả đề sai 
Câu 26: Trong các cách phát biểu về định luật bảo toàn khối lượng như sau, cách phát biểu nào đúng?
a. Tổng sản phẩm các chất bằng tổng chất tham gia
b. Trong một phản ứng, tổng số phân tử chất tham gia bằng tổng số phân tử chất tạo thành
c. Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng
d. Không phát biểu nào đúng

Câu 27: Than cháy theo phản ứng hóa học

Cacbon  +  Khí 0xi   Khí Cacbonic

Cho biết khối lượng của cacbon là 4,5 kg, khối lượng oxi là 12,5 kg. Khối lượng khí cacbonic là?

      a.  15 kg              b.  16,5 kg                 c.  17 kg                    d.  20 kg 

Câu 28: Khi nung đá vôi (canxi cacbonat) bị phân hủy theo phản ứng hóa học 

                                  Canxi cacbonat                         Vôi sống        +          khí Cacbonic 

  Cho biết khối lượng canxi cacbonat là 100 kg, khối lượng khí cacbonic là 44 kg. Khối lượng vôi sống là:

      a.  50 kg              b.  60 kg                    c.  56 kg                    d.  66 kg

Câu 29:  Trong các chất cho dưới đây, chất nào là đơn chất?

 1. Axit Clohiđric do hai nguyên tố là hiđro và oxi cấu tạo nên
 2. Khí 0zon có phân tử gồm ba nguyên tử oxi liên kết với nhau
 3. Axit Sunfuric do ba nguyên tố là hiđro, lưu huỳnh và oxi cấu tạo nên
 4. Natri clorua do hai nguyên tố là natri và clo cấu tạo nên

Câu 30:  Từ công thức hóa học K2C03, hãy cho biết ý nào đúng.

 1. Hợp chất trên do 3 chất là K, C, 0 tạo nên
 2. Hợp chất trên do 3 nguyên tố là K, C, 0 tạo nên
 3. Hợp chất trên do 3 nguyên tử là K, C, 0 tạo nên
 4. Hợp chất trên do 3 phân tử là K, C, 0 tạo nên

Câu 31:  Trong các công thức hóahọc sau, dãy công thức hóa học nào là hợp chất? 

 1. H2S04, NaCl, Cl2, 03             c.  NH3, H2, Na0H, CaC03
 2. HCl, Na2S04, H20, Na2C03  d.  Cl2, H2, Na3P04, H3P04

Câu 32:  Nguyên tố hóa học là:

 1. Yếu tố cơ bản tạo nên nguyên tử c.  Tập hợp các nguyên tử khác loại
 2. Phần tử chính tạo nên nguyên tư d.  Tập hợp các nguyên tử cùng loại

Câu 33:  Trong các chất dưới đây, chất nào là hợp chất?

 1. Kẽm là do nguyên tố kẽm cấu tạo nên
 2. Khí Clo do nguyên tố clo cấu tạo nên 
 3. Đất đèn do nguyên tố cacbon và canxi tạo nên
 4. Khí hidro do nguyên tố hidro cấu tạo nên

Câu 34:  Các hiện tượng dưới đây đâu là hiện tượng vậy lý?

 1. Để rượu nhạt lâu ngoài không khí, rượu nhạt lên men và chuyển thành giấm chua 
 2. Dây sắt được cắt nhỏ và tán thành đinh
 3. Bỏ qủa trứng vào dung dịch axit Clohiđric, thấy vỏ trứng sủi bọt 
 4. Đốt lưu huỳnh trong không khí sinh ra chất có mùi hắc
Câu 35:  Biết S hóa trị IV, hãy chọn công thức hóa học nào phù hợp với qui tắc hóa trị trong số các công thức sau đây:

      a.  S202                b.  S203                       c.  S02            d. S0

Câu 36:  Các công thức hóa học sau, cách nào viết đúng.

      a.  Ca20               b.  Ca0                       c.  Al03                       d.  NaCl2

Câu 37:  Dựa vào dấu hiệu nào dưới đây để phân biệt phân tử của hợp chất với phân tử của đơn chất.

 1. Số nguyên tố hóa học trong phân tử
 2. Kích thước của phân tử
 3. Số lượng nguyên tử trong phân tử
 4. Hình dạng của phân tử

Câu 38:  Những nhận xét nào dưới đây đúng?

 1. Trong phản ứng hóa học, nguyên tử được bảo toàn
 2. Trong phản ứng hóa học, phân tử được bảo toàn
 3. Trong hợp chất và hỗn hợp, các nguyên tố kết hợp với nhau theo một tỉ lệ xác định
 4. Trong phản ứng hóa học, nguyên tử không được bảo toàn và bị chia nhỏ hơn

Câu 39:  Những nhận xét nào sau đây đúng?

1/ Xăng, khí nitơ, muối ăn, nước tự nhiên là hỗn hợp

2/ Sữa, không khí, nước chanh, trà đá là hỗn hợp

3/ Muối ăn, đường, khí cacbonic, nước cất là chất tinh khiết

4/ Dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lý có thể tách một chất ra khỏi hỗn hợp 

a.   1, 2, 3                  b.   2, 3, 4                  c.   1, 3, 4                  d.   1, 2, 4 

Câu 40:  Cho sơ đồ phản ứng

Al     +       HCl   AlCl3      +       H2

Hệ số cân bằng cho phương trình hóa học là:

a.  2, 3, 2, 3               b.  2, 6, 2, 3               c.  1, 2, 1, 1               d.  2, 2, 1, 3

Câu 41:  Trong tự nhiên nguyên tố hóa học có thể tồn tại ở những dạng nào?

a. Tự do               b.  Hỗn hợp               c.   Hóa hợp              d.  Tự do và hóa hợp

Câu 42:  Một hợp chất phân tử gồm 2 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử oxi và có phân tử khối là 62 đvC. X là nguyên tố nào sau đây?

a.  Fe              b.  Zn              c.  Na              d.  Al 

Câu 43:  Biết P (V) và 0 (II). Hãy chọn công thức hóa học đúng trong các công thức cho dưới đây: 

      a.  P502                b.  P203                       c.  P205                       d.  P05 

Câu 44: Than cháy theo phản ứng hóa học

Cacbon  +  khí 0xi      khí Cacbonic

Cho biết khối lượng của cacbon là 3 kg, khối lượng oxi là 15,5 kg.

Khối lượng khí cacbonic là?

      a.  10,5 kg                       b.  11 kg                     c.  12 kg                     d.   18,5 kg 

Câu 45: Khi nung đá vôi (canxi cacbonat) bị phân hủy theo phản ứng hóa học 

Canxi cacbonat Vôi sống        +          khí Cacbonic 

 Cho biết khối lượng canxi cacbonat là 140 kg, khối lượng khí cacbonic là 110 kg. Khối lượng vôi sống là?

      a.  245 kg                        b.  250 kg                  c.  30 kg                     d.   300 kg 

Câu 46: Biết N hóa trị (IV), 0 hóa trị (II) hãy chọn công thức hóa học nào phù hợp với qui tắc hóa trị trong số các công thức sau đây?

      a.  N402                b.  N20                       c.  N04            d.  N02 

Câu 47: Chất có phân tử khối bằng nhau?

a.  03 và N2                b.  N2 và C0              c.  C2H6 và C02                     d.  N02 và S02

Câu 48: Nguyên tử trung hòa về điện là do:

 1. Có số hạt proton bằng số hạt nơtron
 2. Có số hạt proton bằng số hạt electron
 3. Có số hạt nơtron bằng số hạt electron
 4. Tổng số hạt proton và nơtron bằng số hạt electron

Câu 49: Hạt nhân nguyên tử được tạo bởi:

a. Hạt proton và hạt electron

b. Hạt proton và hạt nơtron

c. Hạt notron và hạt electron

d. Cả ba loại hạt trên

Câu 50: Công thức hóa học KHS04 cho biết:

 1. Phân tử gồm có một nguyên tử K, một nguyên tử S và bốn nguyên tử oxi
 2. Phân tử khối của hợp chất là 136 đvC
 3. Tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố trong hợp chất là 1 :1 :1 : 2 
 4. Phân tử khối của hợp chất là 140 đvC
Câu 51: Nguyên tố hóa học có thể tồn tại ở những dạng nào trong tự nhiên dạng nào là phổ biến ?
a. Tự do - Tự do
b. Hóa hợp - Tự do
c. Hỗn hợp - Hóa hợp
d. Tự do và hóa hợp - Hóa hợp
Lưu ý:
 Trong tự nhiên, nguyên tố hóa học có thể tồn tại ở dạng tự do và hóa hợp.
Ở dạng tự do, nguyên tố hóa học sẽ không kết hợp với các nguyên tố khác
Ví dụ: Khí oxi, Kim loại Đồng . . . 
Ở dạng hóa hợp, nguyên tố hóa học sẽ có sự kết hợp với nhau tạo thành chất mới.
Ví dụ: Nguyên tố hóa học Hidro kết hợp với nguyên tố hóa học Oxi tại thành nước.
Trong tự nhiên, chúng ta sẽ gặp nhiều dạng hóa hợp hơn là dạng tự do.

Tác giả: TC - Chemistry, TC-Chemistry

Tổng số điểm của bài viết là: 116 trong 24 đánh giá

4.8 - Xếp hạng: 4.8 - 24 phiếu bầu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây