Làm nhanh 35 câu hỏi trắc nghiệm hoá học lớp 8 [Thầy Liêm]

Thứ ba - 04/12/2018 23:27
Giải nhanh 35 câu hỏi trắc nghiệm hoá học lớp 8 thuộc những câu hỏi kiểm tra giữa kỳ với đầy đủ lượng kiến thức và các dạng bài tập hoá học lớp 8 dưới dạng trắc nghiệm
Giải nhanh bài tập hoá học lớp 8
Giải nhanh bài tập hoá học lớp 8

Giải nhanh 35 câu hỏi trắc nghiệm hoá học lớp 8

Một số câu hỏi trắc nghiệm Hoá Học lớp 8 được thầy giải nhanh giúp các em tham khảo thêm về kiến thức Hoá Học lớp 8.

Nếu em nào còn có câu hỏi hay thắc mắc gì hãy bình luận, thầy sẽ hỗ trợ ngay khi nhận được thông tin từ các em nhé.

Câu 1. Các vật thể sau đâu là vật thể tự nhiên:
Cái bàn - Người làm ra ➡️ Vật thể nhân tạo
Cái nhà - Người làm ra ➡️ Vật thể nhân tạo
Quả chanh - Được tạo thành từ cây chanh ➡️ Vật thể tự nhiên
Quả bóng - Người tạo ra ➡️ Vật thể nhân tạo

Câu 2. Đâu là vật thể nhân tạo
Khí quyển - Của thiên nhiên ➡️ Vật thể tự nhiên
Cục đá - Người không làm ra được ➡️ Tự nhiên
Mặt trời - Của thiên nhiên ➡️ Vật thể tự nhiên
Mặt bàn - Người tạo ra ➡️ Vật thể nhân tạo.

Câu 3. Tính chất nào sau đây cho biết chất đó là tinh khiết 
Không tan trong nước
Không màu, không mùi
Khi đun thấy sôi ở nhiệt độ xác định
Có vị ngọt, mặn hoặc chua

Giải thích: Mỗi chất có nhiệt độ sôi khác nhau nên khi chúng ta đun sôi chúng ở nhiệt độ xác định có thể sẽ biết được chất đó có tinh khiết hay không. Khi có lẫn tạp chất khác sẽ làm cho liên kết bị phá vỡ do vậy sẽ làm cho nhiệt độ sôi có thể tăng lên hay giảm đi, không còn đúng với giá trị chính xác nữa.

Câu 4. Chất nào sau đây được coi là tinh khiết
Nước suối - Có rất nhiều tạp chất khác nhau
Nước cất - Tương đối tinh khiết.
Nước khoáng - Có nhiều thành phần khác nhau nên không thể coi là tinh khiết được.
Nước đá từ nhà máy - Không thể coi là tinh khiết được.

Câu 5. Có thể thay đổi độ ngọt của nước đường bằng cách
Thêm đường
Thêm nước        
Hai phương án trên đều đúng
Hai phương án trên đều sai
Lưu ý:
Câu hỏi ở đây là "thay đổi độ ngọt của đường" có thể "Ngọt thêm" hay "Giảm ngọt" của nước đường đi.
Mặt khác khi thêm đường vào thì làm độ ngọt tăng lên nên phương án đúng. Thêm nước vào sẽ làm độ ngọt giảm đi nên phương án này cũng đúng.
Chốt lại cả hai phương án "Thêm đường" và "Thêm nước" sẽ làm thay đổi độ ngọt của nước đường.

Câu 6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống “Nguyên tử là hạt …, vì số electron có trong nguyên tử bằng đúng số proton trong hạt nhân”
Vô cùng nhỏ
Tạo ra chất
Trung hòa về điện
Không chia nhỏ được
Lưu ý: Câu đầu tiên trong định nghĩa về Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ rất dễ đành lừa học sinh nếu như chúng ta không đọc hết vế sau của câu hỏi.
Nguyên tử cũng trung hoà về điện do số electron = số proton nên đáp án đúng là:

Nguyên tử là hạt trung hoà về điện vì số electron có trong nguyên tử đúng bằng số proton trong hạt nhân nguyên tử.

Câu 7. Nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1,9926.10-23 gam. Khối lượng tính bằng gam của Ca là:
7,63.10-23
6,64.10-23
32,5.10-23
66,4.10-23
Câu 8. Nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1,9926.10-23 gam. Khối lượng tính bằng gam của Al là:
5,342.10-23 gam
6,023.10-23 gam
4,482.10-23 gam
3,990.10-23 gam
Câu 9. Cho các nguyên tử với các thành phần câu tạo như sau:
X(6n,5p,5e)
Y(10n,10p,10e)
Z(5n,5p,5e)
T(11n,11p,12e).
Ở đây có 2 nguyên tố hóa học

Câu 10. Dãy chất nào sau đây đều là kim loại
Nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc
Sắt, chì, kẽm, thủy ngân - Đáp án đúng nhất
Oxi, nitơ, cacbon, canxi
Vàng, magie, nhôm, clo

Câu 11. Dãy chất nào sau đây đều là phi kim
Oxi, nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc
Sắt, chì, kẽm, thủy ngân
Oxi, nitơ, cacbon, clo - Đáp án đúng nhất
vàng, magie, nhôm, clo

Câu 12. Trong các chất sau đây chất nào là đơn chất
Nước (H2O)
Muối ăn (NaCl)
Thủy ngân - Hg
Khí cacbonic - CO2
Câu 13. Trong các chất sau, chất nào là hợp chất 
Oxi (O2)
Nhôm (Al)
Photpho (P)
Đá vôi (CaCO3)

Câu 14. Phân tử ozon gồm  ba nguyên tử oxi . Công thức của ozon là
3O
3O2
O3
3O3

Câu 15.Để chỉ hai phân tử oxi ta viết 
2O2
2O - Hai nguyên tử
4O2 - 4 phân tử
4O - 4 nguyên tử

Câu 16.Cho công thức hóa học của một số chất sau:Cl2, CuO, KOH, Fe, H2SO4, AlCl3. Số đơn chất và hợp chất là:
1 đơn chất và 5 hợp chất
2 đơn chất và 4 hợp chất 
3 đơn chất và 3 hợp chất
4 đơn chất và 2 hợp chất

Câu 17. Biết Ba(II) và PO4(III) vậy công thức hóa học đùng là
BaPO4
Ba2PO4
Ba3PO4
Ba3(PO4)2

Câu 18. Công thức hóa học nào viết sai
K2O
CO3
Al2O3
FeCl2

Câu 19. Một oxit có công thức Al2Ox có phân tử khối là 102. Hóa trị của Al là:
I
II
III
IV

Câu 20.Một hợp chất có phân tử khối là 160  đvc. Trong đó sắt chiếm 70% khối lượng còn là là oxi. Vậy công thức của hợp chất là:
FeO
Fe2O3
Fe3O4
không xác định

Câu 21. Cho công thức hóa học của X với oxi XO, YH3 vậy công thức của hợp chất giữa X và Y là:
XY
X2Y3
X3Y2
X2Y

Câu 22.Trong một phản ứng hóa học các chất tham gia và tạo thành phải chức cùng 
Số nguyên tử của mỗi nguyên tố
Số nguyên tố tạo ra chất - số nguyên tố trước phản ứng và sau phản ứng không thay đổi.
Số nguyên tử trong mỗi nguyên tố
Số phân tử của mỗi chất

Câu 23.Khẳng đinh sau gồm hai ý “ Trong phản ứng hóa học, chỉ có phân tử biến đổi còn các nguyên tử giữ nguyên,nên tổng khối lượng các chất được bảo toàn”
Ý 1 đúng, ý 2 sai
Ý 1 sai, ý 2 đúng
Cả 2 ý đều đúng, ý 1 giải thích cho ý 2
Cả 2 ý đúng, ý 1 không giải thích cho ý 2
Câu 24.Trong 0,1 mol phân tử khí cacbonic có số mol nguyên tử oxi là
0,1 mol
0,2 mol
0,4 mol
4 mol

Câu 25. Cho 6, 4 gam khí SO2 quy ra số mol là
0,2 mol
0,5 mol
0,01 mol
0,1 mol

Câu 26. cho 64 gam khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích là
89,5 lít
44,8 lit
22,4 lit
11,2 lít

Câu 27. Thể tích mol của chất khí phụ thuộc vào
Nhiệt độ của chất khí
Khối lượng mol chất khí
Bản chất của chất khí
Áp suất chất khí
Đáp án 1 và 4 là đáp án đúng.

Câu 28. Cho 8,8 gam khí cacbonic có cùng số mol với 
18 gam nước
6,4 gam khí sunfurơ (SO2))
9 gam nước
12,8 gam khí sunfurơ

Câu 29. Cần lấy bao nhiêu gam khí oxi để có số phân tử bằng nửa số phân tử có trong 22 gam CO2
8 gam
8,5 gam
9 gam
16 gam

Câu 30. Số mol nguyên tử oxi có trong 36 gam nước là:
1 mol
1,5 mol
2 mol
2,5 mol
Câu 31. Tỉ khối của khí A đối với khí B là 2,125 và tỉ khối của B đối với oxi là 0,5. Khối lượng mol của A là:
33
34
68
34,5

Câu 32.Một hợp chất X có thành phần gồm hai nguyên tố C và O,biết tỉ lệ khối lượng của C và O là 3:8 . Vậy X là công thức nào sau đây:
CO4
CO3
CO2
CO

Câu 33. Nếu cho 13 gam kẽm tác dụng hết với axit clohiđric thì thể tích khí H2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn là:
3 lit
3,3 lit
4,48 lít
5,36 lít

Câu 34. Một hợp chất của lưu huỳnh và oxi có thành phần khối lượng là 50% lưu huỳnh và oxi 50%. Vậy công thức hóa học là:
SO2
SO3
SO4
S2O3

Câu 35. Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy nước là nhớ vào tính chất nào?
Khí oxi tan trong nước
Khí oxi ít tan trong nước
Khí oxi khó hóa lỏng
Khí oxi nhẹ hơn nước

Tác giả: TC - Chemistry, TC-Chemistry

Tổng số điểm của bài viết là: 80 trong 17 đánh giá

4.7 - Xếp hạng: 4.7 - 17 phiếu bầu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây